click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text

   
 
  KRYTERIA OCEN
 

Robert Leończyk

  WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

Na lekcjach języka polskiego są oceniane:


*  Odpowiedzi ustne;
*  Pisemne prace domowe: zadania literackie, ćwiczenia językowe i

    ortograficzne,                                                                                                                     *   Pisemne prace szkolne: testy, sprawdziany, kartkówki (często

    niezapowiadane, sprawdzające wiadomości z ostatniej lub trzech ostatnich

    lekcji), kartkówki z lektur, prace grupowe, indywidualne prace w klasie:
*  Wygłaszanie z pamięci wierszy;
*  Umiejętność czytania: głośnego w sposób wyrazisty artykulacyjnie, cichego

    ze zrozumieniem treści;
*  Czytelnictwo wspólnie wybranych lektur, dotrzymywanie ustalonych

    terminów;
*  Dyktanda lub sprawdziany ortograficzne;
*  Aktywność na lekcji;

Aktywność:


Ocenę z aktywności przeprowadza się systematycznie, wpisując + i –                w specjalnym zeszycie nauczycielskim.
Pięć plusów stanowi ocenę bardzo dobrą, trzy minusy ocenę niedostateczną. Plusy  są wpisywane uczniowi po lekcji, podczas której wykazał się szczególną aktywnością. Minusy otrzymuje uczeń, który podczas danej lekcji wykazuje postawę wyjątkowo bierną, kilkakrotnie pytany przez nauczyciela nie udziela żadnej odpowiedzi, nie jest zainteresowany przebiegiem lekcji.

Nieprzygotowania:

     Uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie, które jest odnotowane w specjalnym zeszycie. Niewykorzystanie nieprzygotowania w pierwszym semestrze nie przechodzą na drugi semestr. Nieprzygotowania powinny być zgłaszane tylko w sytuacjach szczególnych, tjk. chroba i inne wypadki losowe. Nieprzygotowanie obejmuje brak pracy domowej i (lub) nieopanowanie materiału z ostatnich lekcji. Każdą nieodrobioną pracę domową (tę, z której zgłoszono nieprzygotowanie również) trzeba napisać. Nieprzygotowania są zgłaszane na początku lekcji. Uczen, który nie przyzna się do braku pracy domowej, w trakcie jej sprawdzania otrzyma ocenę niedostateczną niezależnie od liczby posiadanych jeszcze do wykorzystania nieprzygotowań.

 

Sposoby poprawy osiągnięć edukacyjnych:

1.     Na poprawę oceny uczeń ma (zgodnie z WSO) dwa  tygodnie od dnia jej otrzymania.

2.     Poprawa sprawdzianów i testów odbywa się w uzgodnionym wspólnie z nauczycielem terminie.

3.     Każda źle napisana praca domowa (odpowiednia notatka pod pracą, napisana przez nauczyciela) musi być koniecznie poprawiona.

4.     Każda ocena niedostateczna (zalecana również dopuszczająca) z kartkówki  z lektury musi być koniecznie zaliczona! Jest to jeden z warunków uzyskania pozytywnej oceny na semestr i koniec roku szkolnego.

Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

 

                                    WYMAGANIA Z HISTORII

 

 

Na lekcjach historii są oceniane:


*  Odpowiedzi ustne;
*  Pisemne prace domowe: zadania, prace długoterminowe (tzw. referaty

    i projekty) ,                                                                                                                  *  Pisemne prace szkolne: testy, sprawdziany, kartkówki (często

    niezapowiadane, sprawdzające wiadomości z ostatniej lub trzech ostatnich

    lekcji), 
*  Aktywność na lekcji;

*  Praca w grupach,

*  Praca z mapą i materiałem ilustracyjnym,

*  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

Aktywność:


Ocenę z aktywności przeprowadza się systematycznie, wpisując + i –  w specjalnym zeszycie nauczycielskim.
Trzy plusy stanowią ocenę bardzo dobrą, trzy minusy ocenę niedostateczną. Plusy  są wpisywane uczniowi po lekcji, podczas której wykazał się szczególną aktywnością. Minusy otrzymuje uczeń, który podczas danej lekcji wykazuje postawę wyjątkowo bierną, kilkakrotnie pytany przez nauczyciela nie udziela żadnej odpowiedzi, nie jest zainteresowany przebiegiem lekcji.

Nieprzygotowania:

     Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie, które jest odnotowane w specjalnym zeszycie. Niewykorzystanie nieprzygotowania                            w pierwszym semestrze nie przechodzą na drugi semestr. Nieprzygotowania powinny być zgłaszane tylko w sytuacjach szczególnych, tjk. chroba i inne wypadki losowe. Nieprzygotowanie obejmuje brak pracy domowej i (lub) nieopanowanie materiału z ostatnich lekcji. Każdą nieodrobioną pracę domową (tę, z której zgłoszono nieprzygotowanie również) trzeba napisać. Nieprzygotowania są zgłaszane na początku lekcji. Uczeń, który                                 nie przyzna się do braku pracy domowej, w trakcie jej sprawdzania otrzyma ocenę niedostateczną niezależnie od liczby posiadanych jeszcze          do wykorzystania nieprzygotowań.

 

Sposoby poprawy osiągnięć edukacyjnych:

1.     Na poprawę oceny uczeń ma (zgodnie z WSO) dwa  tygodnie od dnia jej otrzymania.

2.     Poprawa sprawdzianów i testów odbywa się w uzgodnionym wspólnie z nauczycielem terminie.

3.     Każda źle napisana praca domowa (odpowiednia notatka pod pracą, napisana przez nauczyciela) musi być koniecznie poprawiona.

4.     Uczeń, który nie był obecny w szkole podczas testu lub sprawdzianu jest zobowiązany zaliczyć pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

  

 

 

  

 

 
Reklama
 
 
NA STRONIE OBEJRZEĆ MOŻNA PROJEKT NAJNOWSZEGO NUMERU SZKOLNEJ GAZETKI KLEKS

ZAPRASZAM DO FOTOGALERII
 
OD 1 PAŹDZIERNIKA ZACZYNAMY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 


Ważne daty

WYSZUKIWARKI:
Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator NAJBLIŻSZE LEKTURY: KLASA 5 "ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" KLASA 6 "PRZYPADKI ROBINSONA CRUSOE"

SPRAWDŻ SWĄ WIEDZĘ!

 

SPRAWDŻ SWĄ WIEDZĘ!
TEST MITOLOGICZNY

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=